แผนที่ติดต่อรับการรักษา

Mon-Sep-2018:04:43
 
 

     ท่านสามารถติดต่อรับการตรวจรักษาได้ที่ ศูนย์สลายนิ่ว โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์. 02-201-1536 หรือ 02-201-2502 Email : wisoot2002@hotmail.com