ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากรามาธิบดี

Mon-Sep-2018:04:13
 

  นายแพทย์วชิร คชการ
   
  ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
   
  ภาษา : ไทย,อังกฤษ
   
  คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
   
  การศึกษาหลังปริญญา :
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค (ศัลยศาสตร์) - Thai Board of Urology
- นิติศาสตร์บัณฑิต
- Neurourology, Reconstructive and Female Urology, The University of Tennessee, Memphis, U.S.A.

  นายแพทย์เจริญ วิเศษศินธุ์
   
  ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
   
  ภาษา : ไทย,อังกฤษ
   
  คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
   

  นายแพทย์วิทย์ วิเศษสินธุ์
   
  ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
   
  ภาษา : ไทย,อังกฤษ
   
  คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
   
  วุฒิบัตร : สาขาศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ
   
  การศึกษาหลังปริญญา : Female & Pediatric Urology Vanderbilt University Nashville, Tenessee, USA
   

  นายแพทย์วิสูตร คงเจริญสมบัติ
   
  ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
   
  ภาษา : ไทย,อังกฤษ
   
  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
   
  วุฒิบัตร : สาขาศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ
   
  การศึกษาหลังปริญญา : Laparoscopic and minimal invasive in Urology University of Miami of Florida USA
   

  (อาจารย์พิเศษ) นายแพทย์สุเทพ พัชรตระกูล
   
  ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
   
  ภาษา : ไทย,อังกฤษ
   
  คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
   

  นายแพทย์กิตติณัฐ กิจวิกัย
   
  ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
   
  ภาษา : ไทย,อังกฤษ
   
  คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
   
  การศึกษาหลังปริญญา : Laparoscopic and minimal invasive in Urology
   
   

  นายแพทย์เปรมสันติ์ สังฆ์ค้ม
   
  ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
   
  ภาษา : ไทย,อังกฤษ
   
  คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
   
  การศึกษาหลังปริญญา : Andrology, male sexual medicine and urological prosthetic surgery. Laparoscopic and minimal invasive surgery in Urology
   

  แพทย์หญิงปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์
   
  ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
   
  ภาษา : ไทย,อังกฤษ
   
  คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
   

  นายแพทย์พชรพงศ์ เจนจิตรานันท์
   
  ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
   
  ภาษา : ไทย,อังกฤษ
   
  การศึกษาหลังปริญญา :
- แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
- วุฒิบัตร : สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
- อาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล