คลื่นกระแทกความแรงต่ำสำหรับรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

Sat-Apr-2018:17:59      
 
นพ. เปรมสันติ์  สังฆ์คุ้ม
7 กุมภาพันธ์ 2559
 
 

                 หลายคนอาจเคยได้ยินว่าปัจจุบันมีการรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศวิธีใหม่โดยการยิงคลื่นเสียงที่องคชาตแล้วทำให้อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศดีขึ้น แต่เนื่องจากวิธีนี้เป็นการรักษาแบบใหม่และที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควร หลายคนเลยมีข้อสงสัยว่าการรักษานี้ได้ผลเป็นอย่างไร ได้รับการยอมรับในวงการแพทย์มากน้อยแค่ไหน จริงๆแล้วคลื่นที่ใช้คือ low intensity shock wave (Li-SWT)  แปลตามตัวคือคลื่นกระแทกความแรงต่ำ หรือบางคนอาจเรียกให้เข้าใจง่ายว่า คลื่นเสียงความถี่ต่ำ แพทย์ในระบบศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะมีการใช้คลื่นกระแทกมาเป็นเวลานานสำหรับการรักษานิ่วในทางเดินปัสสาวะ แต่เป็นคลื่นที่มีความแรงมากกว่าเพื่อทำให้นิ่วแตก

                  สำหรับอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศนั้น ปัจจุบันพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ของอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในชายสูงวัย มักเกิดจากการมีโรคต่างๆที่ทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงองคชาตตีบแคบลง หรือไม่สามารถขยายตัวได้ตามปกติเมื่อมีสิ่งเร้าหรือความต้องการทางเพศ ส่งผลให้เลือดแดงเข้าไปในองคชาตได้ไม่มากพอ ทำให้องคชาตไม่แข็งตัวหรือแข็งตัวได้ไม่เต็มที่ ผู้ป่วยมักมีปัจจัยเสี่ยงเดียวกันกับโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ เป็นต้น

                  สำหรับการรักษาโดยใช้คลื่นกระแทกความแรงต่ำนั้น เริ่มต้นจากการศึกษาการใช้คลื่นกระแทกความแรงต่ำในสัตว์ทดลองที่ถูกทำให้เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด พบว่าการรักษาด้วยคลื่นกระแทกความแรงต่ำนี้ช่วยให้มีเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจมากขึ้น โดยเชื่อว่าคลื่นกระแทกความแรงต่ำกระตุ้นให้เกิดการสร้างเส้นเลือดใหม่ ต่อมมามีการศึกษาในผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดพบว่าหลังจากการรักษาด้วยคลื่นนี้ ผู้ป่วยมีอาการเจ็บหน้าอกลดลง และมีการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจที่ดีขึ้น ด้วยสมมติฐานเดียวกันนี้จึงมีการศึกษาในผู้ป่วยที่มีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศโดยใช้คลื่นกระแทกความแรงต่ำมาใช้ที่บริเวณองคชาต โดยหวังว่าหลังการรักษาจะมีเลือดไปเลี้ยงองคชาตมากขึ้น มีการศึกษาทางการแพทย์รายงานในปี 2010และ 2012 โดย Dr. Vardi พบว่าสามารถช่วยให้อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศดีขึ้นได้ และมีผู้ป่วย 19 จาก 28 รายที่ก่อนการรักษาไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ แต่ภายหลังการรักษามีการแข็งตัวดีขึ้นจนพอที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้

                  แต่เนื่องจากวิธีนี้เป็นวิธีการรักษาที่ค่อนข้างใหม่ และการรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศโดยการรับประทานยาขยายหลอดเลือดองคชาตทำได้ง่ายกว่า ดังนั้นจำนวนการศึกษาและจำนวนผู้ป่วยในการศึกษาจึงยังมีไม่มากนัก และนอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่ติดตามผลการรักษาที่ 24 สัปดาห์ภายหลังการรักษาด้วยคลื่นกระแทกความแรงต่ำพบว่า จำนวนผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อการรักษาลดลงจาก 57% (ที่สัปดาห์ที่ 5 หลังการรักษา) เหลือเพียง 19%

                  จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันพบว่าการศึกษาวิจัยของการรักษาวิธีนี้ยังมีไม่มากนักโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการรักษาวิธีอื่นๆที่มีมานานกว่า ดังนั้นจึงยังไม่มีข้อมูลมากพอที่จะสรุปได้ว่าการรักษาด้วยวิธีนี้ได้ผลในระยะยาว หรือมีความปลอดภัยในระยะยาวมากน้อยเพียงใด ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าผู้ป่วยกลุ่มไหนที่จะเหมาะกับการรักษาวิธีนี้ และยังไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบกับการรักษาด้วยการใช้ยาขยายหลอดเลือดองคชาตว่าวิธีไหนดีกว่ากันหรือคุ้มค่ามากกว่าเนื่องจากข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้น แนวทางการรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่ออกโดย European Association of Urology ปี 2015 จึงยังไม่สามารถให้ข้อแนะนำหรือข้อบ่งชี้สำหรับการรักษาด้วยวิธีนี้ได้   คาดว่าจะมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้น

 

#หย่อนสมรรถภาพทางเพศ #นกเขาไม่ขัน #คลื่นกระแทกความแรงต่ำ #shockwave

 
สังคม online เกี่ยวกับโรคต่อมลูกหมาก
Share