สาเหตุของโรคต่อมลูกหมากโต

Mon-Sep-2018:04:59      

นพ. อุดมศักดิ์ วิจิตรเศษฐกุล

 

     สาเหตุของต่อมลูกหมากโตยังไม่ทราบแน่ชัด มีแต่เพียงการตั้งสมมติฐานโดยอาศัยผลการศึกษาและการทดลองในสัตว์ร่วมกับการติดตามสังเกตทางคลินิก พบว่าต่อมลูกหมากจะโตขึ้นตามอายุ สำหรับสาเหตุมีในเรื่องของฮอร์โมนแอนโดรเจน และ เอสโตรเจน เรื่องของ growth factors, stromal-epithelial interaction และ genetic factor

 
 

     ฮอร์โมนแอนโดรเจน เป็นสาเหตุที่มีการกล่าวถึงมากที่สุด นอกจากการที่แอนโดรเจน กระตุ้นให้ต่อมลูกหมากโตขึ้นแล้ว แอนโดรเจน ยังมีผลไปลดอัตราการตายของเซลล์ด้วย ในชายสูงอายุ แอนโดรเจนที่อื่นจะลดลงแต่ในขณะที่แอนโดรเจนที่ต่อมลูกหมากจะมีปริมาณสูง แอนโดรเจนชนิดที่มีผลต่อต่อมลูกหมากคือ ไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน (DHT) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เปลี่ยนมาจากเทสโทสเตอโรน โดยที่มีเอนไซม์ 5 แอลฟารีดักเตส เป็นตัวช่วย

     Growth factors ที่มีผลทำให้ต่อมลูกหมากโตมีอยู่หลายชนิด ซึ่งgrowth factors เหล่านี้ จะถูกกระตุ้นโดย DHT
      ฮอร์โมนเอสโตรเจน ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด ในเรื่องของบทบาทที่มีผลทำให้ต่อมลูกหมากโต เชื่อกันว่ามีผลทำให้จำนวนเซลล์ตายน้อยลง

Genetic factor มีหลักฐานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับต่อมลูกหมากโต แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ายีนตัวไหนที่มีผลโดยตรง

 

 
 
 
 
 
สังคม online เกี่ยวกับโรคต่อมลูกหมาก
Share